Sopimusehdot 4.4.2017 alkaen

FINTOTO-PELISOVELLUKSEN KÄYTTÄJÄSOPIMUKSEN EHDOT

voimaan 4.4.2017

Nämä sopimusehdot korvaavat 1.1.2017 voimaan tulleet Fintoto-pelisovelluksen käyttäjäsopimuksen ehdot. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.

Veikkaus Oy (jäljempänä Veikkaus) on yksityisoikeudellinen osakeyhtiö (Y-tunnus 2765220-1), jonka kotipaikka on Helsinki. Veikkaus tarjoaa asiakkailleen rahapelejä arpajaislain ja valtioneuvoston Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta antaman asetuksen nojalla. Pelien toimeenpanoa valvoo Poliisihallitus.

1.

Tämän sopimuksen kohteena on Veikkaus Oy:n (jäljempänä Veikkaus) tuottama ja ylläpitämä Fintoto.fi- ja Toto.fi -sivujen palvelukokonaisuus (jäljempänä Fintoto-pelisovellus), jonka kautta käyttäjä (jäljempänä Käyttäjä) on voinut itsepalveluna pelata toto-pelejä mikrotietokoneella, puhelimella tai muulla teknisellä laitteella, sekä voi käyttää ja katsella erilaisia Veikkauksen tarjoamia aineistoja. Eri päätelaitteilla tarjottavat palvelut poikkeavat laajuudeltaan toisistaan. Veikkauksella on oikeus tehdä Fintoto-pelisovelluksen toimintaan ja sisältöön muutoksia sekä keskeyttää tai lakkauttaa Fintoto-pelisovelluksen tarjoaminen.

2.

Fintoto-pelisovelluksen käyttäjäksi rekisteröityminen ei ole enää mahdollista, vaan Fintoto-pelisovellus on tarjolla ainoastaan niille Käyttäjille, joilla oli voimassa oleva sopimussuhde itsepalvelupelaamisen päättyessä Fintoto-pelipalvelussa. Fintoto-pelipalvelun sisältämien pelien pelaaminen on siirtynyt Veikkaus.fi -palveluun.

3.

Päättynyttä itsepalvelupelaamista koskevat näiden sopimusehtojen lisäksi voimassa oleva arpajaislaki, valtioneuvoston Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta antama asetus sekä sisäministeriön vahvistamat pelisäännöt.

4.

Käyttäjä hyväksyy kaikki sellaiset Fintoto-pelisovelluksessa tehdyt toimenpiteet itseään sitoviksi, jotka on tehty Käyttäjän nimissä ja Käyttäjän pelaajatunnuksella ja sitä vastaavalla salasanalla. Käyttäjän tulee säilyttää pelaajatunnus ja salasana niin, että ne eivät joudu sivullisen haltuun. Mikäli Käyttäjä epäilee pelaajatunnuksen ja salasanan joutuneen sivulliselle, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Veikkaukselle. Veikkaus ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet pelaajatunnuksen ja salasanan joutumisesta sivulliselle.

5.

Käyttäjä antaa Veikkaukselle oikeuden tarkistaa Käyttäjän ilmoittamien nimi-, henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuuden väestötietojärjestelmästä. Käyttäjä antaa Veikkaukselle oikeuden tarkistaa Käyttäjän ilmoittaman pankkitilin ja nimitietojen oikeellisuuden Käyttäjän ilmoittamassa rahalaitoksessa. Tarkistuksia varten Käyttäjä antaa Veikkaukselle henkilötunnuksensa. Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Veikkaus käsittelee Käyttäjien henkilötietoja Fintoton pelisovelluksen asiakasrekisterin rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojalauseke

6.

Fintoto-pelisovelluksen itsepalvelupelaamista ja maksullisia palveluita varten Käyttäjälle on avattu pelitili. Pelitiliä varten Käyttäjällä tulee olla pankkitili Suomessa sijaitsevassa Veikkauksen hyväksymässä rahalaitoksessa. Käyttäjän pelivoitot maksetaan pelitilille. Käyttäjä sitoutuu siihen, että Veikkaus voi veloittaa maksullisten palveluiden veloitukset automaattisesti Käyttäjän pelitililtä. Veikkauksella on oikeus korjata sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuva rahaliikenteessä tapahtunut kirjoitus-, lasku- tai muu vastaava tekninen virhekirjaus, vaikka rahamäärä olisi jo kirjattu Käyttäjän pelitilille. Veikkauksella on sen puolelta tapahtuneeseen virheeseen perustuen myös oikeus veloittaa Käyttäjän pelitililtä varat, jotka Käyttäjä on saanut pelitililleen oikeudettomasti. Veikkaus ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Käyttäjälle viipymättä. Käyttäjällä on velvollisuus Veikkauksen pyynnöstä palauttaa varat, jotka Käyttäjä on saanut pelitililleen muutoin oikeudettomasti. Veikkauksella on oikeus pidättää selvityksen kohteena oleva määrä varoja pelitilillä vakuutena, kunnes Käyttäjän oikeus varoihin on laillisesti selvitetty. Veikkauksella on oikeus milloin tahansa siirtää Käyttäjän pelitilillä olevat varat Käyttäjän pankkitilille.

7.

Veikkaus ei vastaa teknisten ongelmien aiheuttamista muutoksista. Veikkaus ei vastaa Fintoto-pelisovelluksen häiriöttömästä käytettävyydestä. Fintoto-pelisovellusta koskevat samat rajoitukset kuin Internetiä yleensä. Käyttäjien yhtäaikaiset yhteydenotot voivat ruuhkauttaa Fintoto-pelisovelluksen ja vaikuttaa sen käytettävyyteen.

8.

Veikkauksella on oikeus välittömästi keskeyttää Fintoto-pelisovelluksen tai sen osan käyttö, mikäli Käyttäjä ei noudata Fintoto-pelisovellusta koskevia sopimusehtoja tai väärinkäyttää Fintoto-pelisovellusta siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaraa Veikkaukselle.

9.

Käyttäjä vastaa itse Fintoto-pelisovelluksen käyttämisestä aiheutuvista tietoliikennekustannuksista. Käyttäjä vastaa myös omien laitteiden ja ohjelmistojen toiminnasta. Veikkaus ei vastaa Käyttäjän ja Veikkauksen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Veikkauksella on oikeus keskeyttää Fintoto-pelisovelluksen tarjoaminen Käyttäjälle muun muassa, mikäli hänen käyttämänsä laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden.

10.

Veikkaus ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista välittömästi tai välillisistä vahingoista. Veikkaus ei myöskään vastaa Fintoto-pelisovelluksen sisältämien haitallisten ohjelmien tai virheellisen sisällön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista Käyttäjälle.

11.

Veikkaus ei korvaa välillisiä vahinkoja tai ylivoimaisesta esteestä johtuvia vahinkoja. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:
sota, kapina
viranomaisen toimenpide
energiajakelun keskeytys
tulipalo tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys
työselkkaus, vaikkei se suoranaisesti Veikkausta koskisikaan
kolmannen aiheuttama kaapelivaurio
muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen osapuolista riippumaton syy.

12.

Näiden sopimusehtojen muutoksista, jotka eivät johdu lainsäädännöstä tai viranomaisen määräyksestä tai ohjeesta, ilmoitetaan Käyttäjälle vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtojen muutosta, hänen tulee irtisanoa sopimus ennen muutettujen ehtojen voimaantuloa.

13.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy välittömästi toisen osapuolen irtisanomisen vuoksi, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua itsepalvelupelaamisen päättymisestä. Käyttäjä vastaa Fintoto-pelisovelluksen kautta tehdyistä peleistään myös sopimuksen päättyessä. Sopimuksen tai itsepalvelupelaamisen päättyessä Veikkaus palauttaa Käyttäjän pelitilillä mahdollisesti olevat varat Käyttäjän pankkitilille. Sopimuksen päättyessä Fintoton pelisovelluksen asiakasrekisterissä säilytetään Käyttäjien henkilötietoja ainoastaan asiakassuhteen päättämiseen liittyvien toimenpiteiden sekä viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi tarpeellinen aika.

14.

Fintoto-pelisovellus sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Veikkauksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Fintoto-pelisovelluksessa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esimerkiksi lehdistötiedotteet) oikeutta kopioida tai muuten hyödyntää Fintoto-pelisovelluksesta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään.

15.

Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Palvelujen käyttämistä ja sopimusehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttäjällä on oikeus saattaa asia vireille myös Suomessa olevan kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Jos Käyttäjän ja Veikkauksen välistä sopimusta koskevaa mitä tahansa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, Käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Käyttäjän tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Mikäli kyse on Veikkauksen ja Käyttäjän välisestä voitonmaksua koskevasta erimielisyydestä, Käyttäjä voi hakea Veikkauksen toimintaa valvovalta Poliisihallitukselta ratkaisusuositusta. Ratkaisusuositusta tulee hakea kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Käyttäjä katsoo saavuttaneensa voittoon oikeuttavan tuloksen. Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä Poliisihallituksen lomakkeella: http://www.poliisi.fi/luvat/rahapelitoiminta/rahapelitoiminnan_valvonnasta_yleisesti/ratkaisusuositukset_ja_lausunnot  Ratkaisusuositus tai sen hakeminen ei estä asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi.


VEIKKAUKSEN YHTEYSTIEDOT

Veikkaus Oy
PL 1
01009 Veikkaus
asiakaspalvelu@veikkaus.fi

Kaikki sähköisessä ja paperimuodossa tapahtuva viestintä katsotaan kirjalliseksi. Ellei toisin ole mainittu, kaikki Veikkauksen kirjallisina vaatimat ilmoitukset sekä sopimusehtoja koskevat kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa osoitteeseen: asiakaspalvelu@veikkaus.fi.

Nämä sopimusehdot on laadittu suomenkielellä. Mikäli näiden sopimusehtojen ja muulle kielelle käännettyjen sopimusehtojen välillä ilmenee ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti suomenkielisiä ehtoja.